อารยธรรมกรีก

Featured

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เรื่อง อารยธรรมกรีก

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ.คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1.อารยธรรมกรีกนับถืออะไรเป็นสำคัญ

2. อารยธรรมโรมันได้รัมการถ่ายทอดมาจากอารยธรรมอะไร

3.ชาวกรีกโบราณมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มานานกว่าพันปี  สถาปัตยกรรมมิโนอันมี

ให้เห็นกันมากในรูปแบบที่อยู่อาศัยซึ่งพวกเขาไม่นิยมสร้างอะไร

4. ทางด้านศาสนา เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์อย่างไร

5. ทำไมอารยธรรมกรีกจึงทำพิธีต่างๆในราชวังหรือถ่ำ

วัตถุประสงโครงงาน

1. เพื่อศึกษาด้านศาสนาของอารยธรรมกรีก

2. เพื่อต้องการทราบว่าทำไมพิธีต่างๆถึงไม่สร้างในวัดเหมือนเรา

3. ต้องการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของอารยธรรมกรีก

วิธีการดำเนินงาน

1.หาข้อมูล

2. สรุปเอาส่วนสำคัญ

3.ร่างงานที่จะทำ

4. จัดทำงาน

5.ตรวจสอบงาน

6.แก้ไขส่วนที่ผิด

โฆษณา